Naše motto:

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v Mateřské škole......    

Robert Fulghum

americký spisovatel, pastor, učitel, filozof, písničkář,......

CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity
 

Výchova dětí a jejich příprava do dalšího života

Ochranná péče dětí předškolního věku

Rozvíjení a formování dětského myšlení

Vzdělávání dětí - příprava pro školní léta

Koncepce školy

Cíl : Harmonický rozvoj osobnosti dětí s důrazem na logopedickou péči

Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet osobnost dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování a mezilidských vztahů. Systematickou logopedickou péčí zajišťovat dětem správnou výslovnost a dobré vyjadřovací schopnosti.  


Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními potřebami 


Docházka dětí do mateřské školy

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let na základě zápisu a zájmu rodičů

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Do logopedické třídy se přijímají děti na doporučení PPP nebo SPC.
Děti tří až čtyřleté se přijímají pouze k pravidelné docházce.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita dovolí

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže :

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Povinnosti a doporučení rodičům

 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat "Adaptační program",
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • Nedávat dětem drahé předměty - náušnice, řetízky apod. - za ztrátu těchto předmětů nenese škola odpovědnost,
 • Není přípustné, aby dítě docházelo do MŠ bez doprovodu zákonných zástupců, kteří jsou povinni předávat dítě učitelce. Tytéž povinnosti platí i při vyzvedávání dítěte z MŠ. Pokud dítě vyzvedává kdokoliv mimo rodičů musí rodiče pro tyto osoby podepsat "Prohlášení o vyzvedávání dítěte"


Práva rodičů

 • Rodiče mohou přivádět a odvádět své děti dle vlastní potřeby (po dohodě s učitelkou),
 • Rodiče se mohou zúčastňovat činností pořádaných školou,
 • Rodiče se mohou seznámit s Rámcovým programem, Výroční zprávou školy a Inspekční zprávou,
 • Rodiče mohou přihlásit své dítě k pobytu na ŠvP, do zájmových kroužků, na plavecký výcvik, na výlety a k jiným aktivitám pořádaných školou nebo třídou,
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.


Stravování v mateřské škole

 • Dítě, které je přítomno v mateřské škole v době podávání jídla se vždy stravuje.
 • Od úplaty za předškolní vzdělávání jsou osvobozeny děti v posledním roce školní docházky před nástupem do základní školy.
 • Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce platí plnou částku.
 • Jestliže zákonný zástupce dítěte požaduje úpravu úplaty z důvodu, že pobírá státní sociální příspěvek, rodičovský příspěvek nebo dávky pěstounské péče podá žádost řediteli školy a tuto skutečnost prokáže příslušnými doklady.
 • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)


Pitný režim

Dětem je v průběhu celého dne umožněn volný příjem tekutin, zpravidla ovocné čaje, šťávy, na žádost rodičů vodu, které si mohou ve všech třídách kdykoli nalít. 

JAK PRACUJEME

Aktuální projekty

Naše třída se jmenuje "Berušky"....
Je v ní zapsáno celkem dvacet-čtyři dětí ve věku 3 až 4 roky. Ve třídě je věnováno dostatek času na adaptaci dětí, pomalu si zvykají na pobyt v MŠ. Jsou vedeny k samostatnosti, k sebeobsluze. Učí se spolupracovat s ostatními dětmi. Snažíme se děti zapojit do kolektivních činností formou her.

Naše třída se jmenuje "Sluníčka"....
Je v ní zapsáno celkem dvacet-osm dětí ve věku 4 až 6 let. Z toho je osm předškolních dětí, které jsou systematicky připravovány na bezproblémový přechod do Základních škol. Zcela běžnou naší snahou je podpora kamarádských vztahů mezi dětmi.

3.třída ("Sovičky"), je předškolní třída pro děti ve věku 5-6 let. Ve třídě je 28 dětí pod vedením paní učitelek: Jany Hajné a Jarmily Plotnikové.

Speciální logopedická třída
Logopedická poradna pro rodiče s dětmi
Děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace jsou na základě doporučení odborníků, klinického logopeda a PPP, zařazeny do speciální logopedické třídy. Jedná se o skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a tyto děti mají zajištěnu speciální odbornou...