AktualityUPOZORNĚNÍ!!

V souladu s novou legislativou GDPR, platné od 01.01.2022, Vás tímto informujeme, že tyto webové stránky nevyužívají tzv cookies (analytické/statistické/marketingové/..) k evidenci vašich soukromých dat nebo aktivit), ale pouze takzvané technické cookies, které jsou využívány pouze k optimalizaci zobrazení těchto stránek vzhledem k typů vašeho internetového prohlížeče nebo typu zařízení, na kterém si naše stránky prohlížíte.


27.3.2023

Informace o letním prázdninovém provozu 2023

Formulář pro přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu v kladenských MŠ : 


1.9.2022

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání


Pro školní rok 2022-2023 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 570,-Kč.


1.9.2022

Informace o cenách stravného, platné od 1.9.2022 - Pro školní rok 2022 - 2023

Děti 3-6 let
Celý den : 55,-Kč
Přesnídávka :                11,-,Kč + 4,-Kč na nápoje
Oběd:                             27,-Kč  + 1,-Kč na nápoje
Svačina:                         11,-Kč + 1,-Kč na nápoje

Děti 7-10 let
Celý den: 58,-Kč
Přesnídávka :                 12,-,Kč + 4,-Kč na nápoje
Oběd:                              29,-Kč + 1,-Kč na nápoje
Svačina:                           11,-Kč + 1,-Kč na nápoje


6.6.2022

Fotogalerii ze Zahradního šerpování předškoláků si můžete prohlédnout na: 

https://mslacinova.rajce.idnes.cz/


3.6.2022

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DO MŠ LACINOVA


1.5.2022 

V záložce "Více" jsou přidány fotografie z naší školní zahrady - "Zahrada naší MŠ"


1.5.2022 

POZOR!!!! - Změna 

Bod 3 - Potvrzení o očkování - postačující pouze předložení očkovacího průkazu 


Zápis do Mateřské školy Lacinova 2408 Kladno, Lacinova 2408

na školní rok 2022/ 2023

12. května 2022 od 7 do 18 hodin a 13.května 2022 od 7 do 17 hodin v ředitelně MŠ

K zápisu je potřeba:

1. Žádost o přijetí  (v dokumentech ke stažení)
2. Kopie rodného listu dítěte
3. Potvrzení o očkování  - netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře.
4. Kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)
5. K zápisu do speciální logopedické třídy je potřeba písemné doporučení z SPC
6. Individuální vzdělávání -
tiskopis žádosti naleznete v dokumentech ke stažení. Vyplněná žádost se předává v den zápisu spolu s ostatními dokumenty.  

V době zápisu do MŠ bude možnost navštívit a prohlédnout si 1.třídu  - Berušky a to v době od 7:00hod do 15:00hod.

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích budovy MŠ.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2022 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky
- přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2022
- a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2022 čtyř let a méně
- a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu
s upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 8.3. 2022 ředitelka školy M.Kropáčková


19.4.2022 18:30hod                           

V kategorii "Dokumenty ke stažení" naleznou zájemci o zařazení dítěte do naší Mateřské školy Žádost o přijetí dítěte od školního roku 2022/2023.


14.04.2022 12:05hod.                       

Publikování jídelníčku pro dny 19.04.-22.04.2022


Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2021/22.... (28.8.2021)