Dokumenty, které třeba budete potřebovat

Provozní dokumenty naší školky

K prohlížení dokumentů typu PDF (Portable Document Format) je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Je k dispozici zdarma zde .

Dokumenty formátu RTF a DOCX lze otevřít v běžných textových editorech (MS Office, OpenOffice, apod.).


+ Informace k zápisu do naší MŠ - 2024


+ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025


+ Školní řád platný od 1.9.2023


+ Pokyny k úhradě za předškolní vzdělávání v roce 2023 až 2024 platné od 4.9.2023


+ Školní vzdělávací program- Svítání


+ Oznámení o individuálním vzdělávání 


+ Přihláška na letní prázdniny 


+ Desatero pro rodiče 


+ Konkretizované očekávané výstupy RVP PV 


+ Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací 


+ Pověření k vyzvedávání dítěte z Mateřské školy Kladno, Lacinova 2408 


+ Evidenční list dítěte 2022/2023  - Školní matrika


+ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění